1. Bevezető rendelkezések

Bánhidi Krisztina Szilvia  e.v. (székhely: 2092 Budakeszi, Őr u. 19. A továbbiakban: adatkezelő, szolgáltató) számára kiemelt fontosságú cél a www.grafikeszi.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) látogatói, a Honlapot használó, illetve a Honlapon keresztül megrendelést leadó személyek, valamint a hírlevélre feliratkozók (a továbbiakban együttesen: Felhasználó vagy Megrendelő) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, az adatvédelem alkotmányos elveinek, a Felhasználó információs önrendelkezési jogának, valamint a vonatkozó jogszabályoknak való teljes megfelelés biztosítása, annak érdekében, hogy a Felhasználó a honlapot biztonságosan használhassa. A jelen Tájékoztató elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatai alábbiak szerinti rögzítéséhez, kezeléséhez, illetve továbbításához.

A jelen Tájékoztató a Honlap felületén mindenkor elérhető és a Honlap használatához, illetve a megrendelésekhez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseivel együttesen alkalmazandó, továbbá az ÁSZF-ben foglaltak irányadóak a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakra is.

 1. A tájékoztató célja és hatálya:

Meghatározza a Bánhidi Krisztina Szilvia ev. tulajdonában lévő grafikeszi.hu című honlap által vezetett nyilvántartások felhasználásának rendjét a vonatkozó jogszabályok teljeskörű betartása érdekében, valamint tájékoztatásul szolgál az érintetteknek a Felhasználóknak az adatkezelési gyakorlat bemutatására.

A tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi a vállalkozási tevékenysége során végzett adatkezelési tevékenységére.

 1. A szabályzat az alábbi irányadó jogszabályokra tekintettel lett kidolgozva:
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
 • évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”).
 1. Az adatkezelő adatai:

Név: Bánhidi Krisztina Szilvia ev.
Székhely: 2092 Budakeszi, Őr u. 19.
Adószám: 56810046-1-33
Nyilvántartási szám: 55498296
Telefonszám: +36 30 996 5941
Email cím: hello@grafikeszi.hu

 1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

Az adatkezelő csak olyan személyes adatot (így különösen a Megrendelő nevét [cégnevét], címét, postázási címét, adószámát, számlázási adatait, kapcsolattartójának adatait, telefonszámát és e-mail címét) rögzít és kezel, amelyet a Megrendelő – a Honlapon történő megrendelés/vásárlás során – önkéntesen bocsát az adatkezelő rendelkezésére, illetve amelyre vonatkozóan a Megrendelő az adatrögzítéshez, az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz kifejezetten hozzájárult. A megrendelés leadása egyúttal a személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltését és a jelen Tájékoztatóban, valamint az Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak elfogadását is jelenti. A regisztráció, illetve a megrendelés során a személyes adatok Vállalkozó általi rögzítéséhez, kezeléséhez és továbbításához adott hozzájárulás írásbeli hozzájárulásnak minősül. A Felhasználó által a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott adatok valóságáért a Megrendelő felelős.

Online előfizetés valamint online tananyag vásárlása

kezelt személyes adatok köre

email cím, név, telefonszám, lakcím (számlázási cím)

adatkezelés célja

számla kiállítása, a szerződéses kötelezettségek teljesítése, vagyis a tananyagok hozzáférhetővé tétele, kapcsolattartás, az esetleges technikai problémák kezelése

adatkezelés időtartama

a leiratkozást követő 5. év

adatkezelés jogcíme

érintett hozzájárulása, szerződéses kötelezettség teljesítése

Hírlevélre feliratkozás:

kezelt személyes adatok köre

név, email cím

adatkezelés célja

hírlevél küldés feliratkozás esetén

adatkezelés időtartama

a hírlevélről történő leiratkozásig tart

adatkezelés jogcíme

érintett hozzájárulása

Tanulói fiók regisztrálása:

kezelt személyes adatok köre

email cím, név, telefonszám, lakcím (számlázási cím), fiókhoz tartozó felhasználónév és jelszó

adatkezelés célja

számla kiállítása, a szerződéses kötelezettségek teljesítése, vagyis a tananyagok hozzáférhetővé tétele, kapcsolattartás, a felmerülő problémák kezelése

adatkezelés időtartama

a leiratkozást követő 1 év

adatkezelés jogcíme

érintett hozzájárulása, szerződéses kötelezettség teljesítése

Személyes jelenlétet igénylő workshop/tanfolyam:

kezelt személyes adatok köre

email cím, név, telefonszám, lakcím (számlázási cím)

adatkezelés célja

számla kiállítása, a szerződéses kötelezettségek teljesítése, felmerülő problémák kezelése

adatkezelés időtartama

az adatok megadását követő 5 év

adatkezelés jogcíme

érintett hozzájárulása, szerződéses kötelezettség teljesítése

Alkotónak jelentkezés:

kezelt személyes adatok köre

email cím, név, telefonszám

adatkezelés célja

kapcsolattartás

adatkezelés időtartama

az adatok megadását követő 1 év

adatkezelés jogcíme

érintett hozzájárulása

 

Alkotói részvétel:

kezelt személyes adatok köre

email cím, név, fénykép. Az alkotó maga által fogalmazott bemutatkozása.

adatkezelés célja

kapcsolattartás, online lecke közös készítése, honlapon alkotóként való megjelenés

adatkezelés időtartama

a grafikeszi.hu honlapon alkotóként való megjelenés időtartalma

adatkezelés jogcíme

érintett hozzájárulása

 

 Amennyiben az alkotó a garfikeszi.hu honlapon megjelenik, az általa megadott adatok, fotó stb. hozzájárulása szerint kerülnek közlésre, a Honlap látogatói hozzáférnek ezekhez az adatokhoz. Kérésre a honlapról az adatok 24 órán belül eltávolításra kerülnek.

 1. Az adatokhoz hozzáférők köre, az adatfeldolgozók, adattovábbítás

Az adatrögzítést és kezelést Bánhidi Krisztina Szilvia végzi. A személyes adatokhoz más nem férhet hozzá, a megismert adatokat köteles titokban tartani és az adatmegismerés céljától eltérő célra azokat semmilyen körülmények között nem használhatja fel.

Adattovábbítás a következő partnerek számára történik:

Billingo Technologies Zrt. számára aki a számlázóprogramot biztosítja.

 • Cím: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet
 • E-mail: hello@billingo.hu
 • Telefon: +36-1/500-9491
 • Cégjegyzékszám: 01-10-140802
 • Adószám: 27926309-2-41
 • ÁSZF és adatvédelmi tájékoztató:

 https://www.billingo.hu/felhasznalasi-feltetelek

Tárhelypark Kft. számára, aki a tárhelyszolgáltatást végzi a Honlap számára

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg ( Barion Payment Zrt. :székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet). A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Mailer Lite hírlevélszolgáltató:

Delaware corporation at 548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, United States

Az adatkezelő weboldala által alkalmazott Google Analytics szolgáltatás használata miatt adatfeldolgozó:
Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

A  Honlap látogatása és használata során a Honlap szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai, vagy biztonsági célból eltárol, ezek nem minősülnek személyes adatoknak, mivel kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Ezek az adatok a Felhasználó internetszolgáltatója, esetenként a Felhasználó ún. IP-címe, a Felhasználó böngészőszoftverének verziószáma, operációs rendszerének típusa, azok az oldalak, amelyeket a Honlapon a Felhasználó látogat, illetve azok a keresőszavak, amelyeket a Honlap eléréséhez használt. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az Ektv. 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés.

 1. Az érintettek jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –zárolását vagy törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy a Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a kért tájékoztatást.

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adat- védelmi biztos elrendelte. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 1. Jogorvoslat
 • Amennyiben kifogása, problémája van adatai kezelésével kapcsolatosan, kérjük forduljon hozzánk bizalommal a 4. pontban megadott elérhetőségeken.
 • Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő megsértette, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 • Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e.mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu.
 1. Záró rendelkezések

Bánhidi Krisztina Szilvia jelen Tájékoztatót magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak.

Az adatkezelő jogosult a jelen Tájékoztatót a Megrendelők tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések – a Megrendelő hozzájárulásához kötött módosítások kivételével és a jelen Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában – a Honlapra történő első látogatás alkalmával válnak hatályossá az adott Megrendelő vonatkozásában.

Amennyiben a fenti tájékoztatást követően további adatkezeléssel kapcsolatos kérdései merülnek fel, úgy kérjük, forduljon bizalommal az adatkezelőhöz e-mail útján az hello@grafikeszi.hu e-mail címen.

A jelen Tájékoztató 2021. február 15. napjától hatályos.

Bánhidi Krisztina Szilvia